Kokos-Schoko-Riegel 01 - Kokosmasse
Shjaris, 12.01.10