Kokos-Schoko-Riegel - Kokosmasse
Shjaris, 12.01.10